ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้แล้ว และข้าพเจ้าได้เข้าใจคุณสมบัติสำหรับการเข้าร่วมใน The Maestro Barista Challenge 2018 ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามภายใต้ข้อกำนหด และกฏระเบียบที่กำหนดขึ้นโดยองค์กร